POWIŚLAŃSKIE
TOWARZYSTWO
SPOŁECZNEGO

Programy

Powiślańskie Towarzystwo Społeczne realizuje swoje cele w kilku obszarach. Po pierwsze wspiera bezpośrednio środowiska wykluczone. Celem tych działań jest istotne zmniejszenie problemów socjalnych, społecznych i psychologicznych rodzin z marginesu społecznego. Naszym priorytetem jest ochrona dzieci i młodzieży przed skutkami wykluczenia społecznego.

Drugim zadaniem jest angażowanie społeczności lokalnej w rozwiązywanie problemów najsłabszych jej członków -służy temu propagowanie różnych form rodzinnej opieki zastępczej, współpraca ze szkołami, instytucjami pomocy społecznej, sądami i samorządem lokalnym.

Trzecim ważnym zadaniem Towarzystwa jest wypracowywanie nowych form i metod przeciwdziałania dyskryminacji osób i rodzin zmarginalizowanych oraz popularyzowanie ich poprzez szkolenie wolontariuszy - studentów kierunków społecznych, konferencje szkoleniowe, organizowanie wizyt studyjnych itp.

Programy:

 1. Od 2005 roku Towarzystwo współrealizuje program pomocy na rzecz osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach PIW EQUAL - Partnerstwo "Druga Szansa". W ramach tego programu wdraża model asysty rodzinnej w pracy z osobami ze środowisk zmarginalizowanych. Poza tymi formami pomocy dla osób uczestniczących w projekcie organizujemy grupowe zajęcia terapeutyczne i psychoedukacyjne, wyjazdy weekendowe i obozy terapeutyczne, kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe oraz pomagamy w uzupełnieniu lub zdobyciu wykształcenia. W ramach tego programu zostały osiągnięte wobec naszych beneficjentów zakładane cele dotyczące ilości osób, które podjęły pracę, ukończyły szkołę, podniosły swoje kwalifikacje zawodowe lub poprawiły funkcjonowanie społeczne.
  • Model asysty rodzinnej obejmuje przede wszystkim:
  • pomoc w rozwiązywaniu podstawowych problemów socjalnych,
  • pomoc w rozwiązywaniu problemów psychologicznych,
  • wspieranie aktywności społecznej,
  • motywowanie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
  • pomoc w poszukiwaniu i podejmowaniu pracy zarobkowej,
  • pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi,
 2. W latach 2006-07 Towarzystwo przeprowadziło program wspierania młodych matek w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych i wychowawczych W ramach tego programu zostały zorganizowane grupy terapeutyczne i edukacyjne oraz trzytygodniowy obóz terapeutyczny dla młodych matek z dziećmi.
 3. W 2007 roku Towarzystwo zrealizowało program przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży ze środowisk zmarginalizowanych. W ramach tego programu odbył się cykl zajęć edukacyjnych oraz wyjazdów turystycznych dla młodzieży.

 

Nasze aktualne programy

Głównym celem projektu jest profilaktyka przemocy w rodzinie oraz edukacja służb, instytucji, społeczności lokalnej w zakresie zapobiegania przemocy domowej.


Nasze archiwalne programy

Celem programu jest wzmocnienie pozycji organizacji biorących udział w projekcie we własnym środowisku lokalnym oraz pogłębienie współpracy pomiędzy organizacjami.
Udzielamy bezpłatnej pomocy psychologicznej, socjalnej, edukacyjnej osobom w wieku powyżej 60 lat w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych 2014-2020.
Projekt ma na celu wypracowanie modelu lokalnego systemu reintegracji społecznej, modelu, który można będzie wdrażać w podobnych społecznościach lokalnych.
Udzielamy bezpłatnej pomocy psychologicznej i pedagogicznej rodzinom zastępczym.
Udzielamy bezpłatnej pomocy terapeutycznej osobom w wieku 14-21 lat, które zagrożone są uzależnieniami lub uzależnione są od alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających.
Udzielamy bezpłatnej pomocy prawnej osobom i rodzinom z terenu Warszawy i powiatów ościennych, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Akceptuję