Zamiast Przemocy

Projekt realizowany w okresie: od 1.06.2021 do 30.11.2023

Cel programu:

Głównym celem projektu jest profilaktyka i edukacja w zakresie zapobiegania przemocy
w rodzinie, dotycząca w szczególności przyczyn i skutków przemocy. W ramach projektu udzielana jest pomoc rodzinom wiejskim borykającym się z problemem przemocy. Projekt dotyczy upowszechniania w środowisku osób zajmujących się przemocą, podejścia stanowiącego alternatywę dla dotychczasowych działań, definiujących konflikty w kategoriach "ofiar i sprawców".

 

Adresaci:
Projekt realizowany jest na terenie wiejskich gmin i powiatów położonych w płn. części Mazowsza, na terenie powiatów: legionowskiego, nowodworskiego, makowskiego, pułtuskiego, płockiego, wyszkowskiego i wołomińskiego. Pomocą objęte są rodziny z dziećmi, z problemem przemocy, pracownicy pomocy społecznej i NGO.

 
 
Jak pomagamy?

Projekt zakłada wsparcie terapeutyczne rodzin, edukację rodziców, pomoc prawną, a także współpracę z przedstawicielami sądu, pracownikami socjalnymi, asystentami rodziny
i społecznością lokalną. Organizujemy warsztaty dla przedstawicieli służb społecznych
i kampanię informacyjną dotyczącą przyczyn, rodzajów i skutków przemocy w rodzinie. Pracujemy nad ograniczeniem przemocy w rodzinach poprzez rozpoznanie problemu
i skierowanie do odpowiedniej, zaakceptowanej przez rodzinę formy pomocy.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną:

  1. Kampania społeczna - materiały dotyczące przemocy w rodzinie (przyczyn, rodzajów, skutków), informacje o projekcie itp. zostaną wysłane do gminnych ZI i NGO. Ukażą się 2 artykuły dotyczące problematyki przemocy w rodzinie.
  2. Warsztaty dla NGO i pracowników instytucji pomocowych dotyczące diagnozy przyczyn i sposobów zapobiegania przemocy w rodzinie.
  3. Warsztaty dla gminnych Zespołów Interdyscyplinarnych służące poprawie współpracy różnych służb działających na jednym obszarze, zajmujących się problemem przemocy w rodzinie.
  4. Terapia rodzinna dla rodzin z terenów gmin wiejskich objętych programem.
  5. Konsultacje, interwencje kryzysowe dla osób z terenów objętych programem.
  6. Konsultacje prawne dla osób z terenów objętych programem

Planowane są również formy pomocy oparte o współpracę ze społecznością lokalną i wolontariat oraz pomoc prawna.

 

 

 

"Zamiast Przemocy"

Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego

               

Nasze aktualne programy

Głównym celem projektu jest profilaktyka i edukacja w zakresie zapobiegania przemocy w rodzinie, dotycząca w szczególności przyczyn i skutków przemocy
Celem projektu jest wsparcie w rozwoju i rozwiązaniu problemów dzieci i młodzieży z terenu miasta Ostrołęki w wieku 11-18 lat przebywających w pieczy zastępczej lub zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej.
Głównym celem projektu jest profilaktyka przemocy w rodzinie oraz edukacja służb, instytucji, społeczności lokalnej w zakresie zapobiegania przemocy domowej.


Nasze archiwalne programy

Celem programu jest wzmocnienie pozycji organizacji biorących udział w projekcie we własnym środowisku lokalnym oraz pogłębienie współpracy pomiędzy organizacjami.
Udzielamy bezpłatnej pomocy psychologicznej, socjalnej, edukacyjnej osobom w wieku powyżej 60 lat w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych 2014-2020.
Projekt ma na celu wypracowanie modelu lokalnego systemu reintegracji społecznej, modelu, który można będzie wdrażać w podobnych społecznościach lokalnych.
Udzielamy bezpłatnej pomocy psychologicznej i pedagogicznej rodzinom zastępczym.
Udzielamy bezpłatnej pomocy terapeutycznej osobom w wieku 14-21 lat, które zagrożone są uzależnieniami lub uzależnione są od alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających.
Udzielamy bezpłatnej pomocy prawnej osobom i rodzinom z terenu Warszawy i powiatów ościennych, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Akceptuję