POWIŚLAŃSKIE
TOWARZYSTWO
SPOŁECZNEGO

Raport roczny 2016

Powiślańskie Towarzystwo Społeczne

Sprawozdanie z działalności w 2016r.

 

Powiślańskie Towarzystwo Społeczne zostało powołane w 2004 roku. Celem Towarzystwa jest przeciwdziałanie
i zapobieganie marginalizacji społecznej oraz prowadzenie, wspieranie i inicjowanie programów reintegracji społecznej wobec osób, rodzin i środowisk wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. W 2008 roku uzyskało status organizacji pożytku publicznego.

W 2016 roku Towarzystwo prowadziło programy na terenie warszawskich dzielnic Praga Północ i Targówek oraz na terenie gmin Dąbrówka i Radzymin w powiecie wołomińskim i zrealizowało następujące programy:

I. "Rodzina wolna od przemocy"

Program adresowany był do rodzin mieszkających na Pradze Północ, Pradze Południe i Targówku, w których występuje zjawisko przemocy. Zgodnie z naszymi założeniami, objęliśmy intensywną pomocą i wsparciem 15 rodzin, czyli
około 50 osób. Wsparcie rodzin odbywało się poprzez indywidualne spotkania z rodzicami i dziećmi, które zgodziły się
na udział w projekcie. Kontakty prowadzone były niedyrektywnie i partnersko, respektowano gotowość i podmiotowość odbiorców. Wszystkie proponowane rozwiązania ustalane były z członkami rodzin. Pracownicy unikali arbitralności, doradzania, narzucania i dawania gotowych rad. Podejmowane działania przyczyniły się do poprawy komunikacji, wzrostu poczucia sprawczości, odbudowy relacji i więzi między członkami rodziny, podejmowania działań mimo trudności i porażek. Podstawą było nawiązanie kontaktu z wszystkimi członkami rodziny oraz zdobycie ich zaufania. Po poznaniu problemów
i potrzeb każdej osoby pracownik wraz z rodziną ustalał kierunek i plan pracy. Priorytetowo pracownicy traktowali pracę
nad problemami palącymi takimi jak eksmisje, zadłużenia, zagrożenie odebraniem dzieci, konflikty z prawem. Następnie skupiali się na problemach małżeńskich, konfliktach sąsiedzkich, konfliktach ze służbami oraz rozwiązaniu problemów związanych z przemocą i problemami wychowawczymi. Podczas pracy poszczególne kontakty z rodzinami były wcześniej planowane przez terapeutów oraz omawiane po spotkaniach. Diagnoza rodziny i program pomocy analizowane były podczas cotygodniowych zebrań zespołu oraz superwizji.

W 2016 roku program współfinansowany był przez Miasto Stołeczne Warszawa.


II. "Kocham, wspieram, wychowuję"

Głównymi celami projektu "Kocham, wspieram, wychowuję" były: wzrost kompetencji wychowawczych rodziców, rozwiązanie problemów emocjonalnych i bytowych z jakimi borykają się rodzice i ich dzieci, poprawa relacji w rodzinach
oraz wzmocnienie kompetencji społecznych rodziców. Zakładane cele były realizowane poprzez aktywną pracę w środowisku służącą rozwiązywaniu problemów bytowych rodziny, indywidualne wsparcie psychologiczne dla dzieci i rodziców
w przezwyciężaniu problemów emocjonalnych, wyjazdy dla całych rodzin, na których odbyły się warsztaty dla rodziców związane z nabywaniem lub podnoszeniem ich kompetencji wychowawczych. W programie "Kocham, wspieram, wychowuję" zostały zrealizowane trzy, czterodniowe wyjazdy rodzinne, na które wyjechało 5 rodzin z rejonu Pragi Północ i Targówka.
Z tej formy wsparcia skorzystało łącznie 19 osób (dzieci i dorosłych). Rodziny, które zakwalifikowały się do programu
na co dzień przeżywają wiele problemów socjalnych, emocjonalnych i wychowawczych, kilkoro z nich zagrożonych jest odebraniem dzieci do placówek opiekuńczo-wychowawczych. Na wyjazdach rodzice wzięli udział w warsztatach umiejętności wychowawczych, a także we wspólnych aktywnościach przygotowywanych przez kadrę dla rodziców i dzieci.

Dzieci spędzały czas aktywnie bawiąc się i ucząc. Zajęcia dla dzieci przygotowywali trenerzy zajęciowi oraz instruktor sportowy. Podczas cyklu warsztatów rodzice nabyli nowe umiejętności i kompetencje wychowawcze, poprawiły się ich relacje wewnątrz rodziny. Dla dzieci i rodziców udział w projekcie był pierwszym tego typu doświadczeniem, gdyż żadna z rodzin biorących udział w projekcie nigdy nie wyjeżdżała wspólnie na dłużej poza miejsce zamieszkania.

W 2016 roku program współfinansowany był przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.


III. Program profilaktyczno-terapeutyczny dla dzieci, młodzieży i ich rodzin

W ramach Programu udzielamy bezpłatnej pomocy psychologicznej w problemach osobistych i rodzinnych. Naszą specyfiką jest praca z całą rodziną. Warunkiem podjęcia terapii lub konsultacji jest chęć zrozumienia i rozwiązania swoich problemów lub podniesienia umiejętności wychowawczych, decyzja o udziale całej rodziny oraz całkowita dobrowolność. W przypadku osób uzależnionych warunkiem jest też gotowość do zachowania abstynencji w trakcie leczenia.

W ramach Programu proponujemy następujące formy pomocy i terapii:

 • asystę rodzinną
 • porady i konsultacje psychologiczne i wychowawcze,
 • porady prawne,
 • konsultacje specjalistyczne,
 • interwencje kryzysowe,
 • wizyty domowe,
 • psychoterapię indywidualną,
 • psychoterapię rodzinną,

Korzystanie z proponowanych form pomocy poprzedzone jest wstępnymi kontaktami służącymi rozpoznaniu problemów, potrzeb i możliwości rodziny oraz wspólnemu uzgodnieniu programu i zasad pomocy lub szkolenia.

Uzależnienia, przemoc, trudności wychowawcze stwarzane przez dzieci i młodzież rozumiemy jako nieefektywny, destrukcyjny sposób radzenia sobie ze swoimi problemami osobistymi, rodzinnymi czy społecznymi. Problemy te często wynikają z braku porozumienia i mają swoje korzenie w doświadczeniach dziecka w rodzinie. Dlatego też, swoim postępowaniem konsultacyjnym lub terapeutycznym obejmujemy całą rodzinę.

W trakcie terapii i konsultacji koncentrujemy się przede wszystkim na zrozumieniu problemów psychologicznych leżących
u podłoża problemów wychowawczych, kryzysów czy uzależnień. Prowadzone postępowanie obejmuje także poszukiwanie rozwiązania tych problemów oraz zdobycie doświadczeń i umiejętności pozwalających na efektywne zaspokajanie własnych potrzeb bez naruszania potrzeb innych.

W 2016 roku Program profilaktyczno-terapeutyczny dla dzieci, młodzieży i ich rodzin był współfinansowany przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w ramach projektu "Wsparcie dla rodzin" oraz z darowizn od osób prywatnych.

 

IV. Środowiskowy program wsparcia i aktywizacji seniorów

W ramach programu udzielamy bezpłatnej pomocy psychologicznej, socjalnej, edukacyjnej osobom w wieku powyżej 60 roku życia mieszkających na terenie gminy Dąbrówka.

W ramach programu proponujemy następujące formy pomocy i aktywności:

 • pomoc asystenta seniora
 • pomoc psychologiczna
 • aktywizacja społeczności lokalnej

Udział w programie poprzedzony jest wstępnymi kontaktami służącymi rozpoznaniu problemów, potrzeb
i możliwości zgłaszającej się osoby oraz uzgodnieniu zasad i zakresu udziału w programie.

Pomoc asystenta skierowana jest do osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji. Asystent pomaga w rozwiązywaniu problemów socjalnych i rodzinnych, zwiększeniu aktywności społecznej, załatwianiu ważnych spraw. Pomoc psychologa dotyczy przede wszystkim problemów związanych z lękiem, samotnością, bezradnością, brakiem wiary w swoje możliwości, depresją, konfliktami rodzinnymi. Poza tym uczestnicy programu mogą brać udział w różnych formach aktywności.

W 2016 roku program współfinansowany był przez Wojewodę Mazowieckiego w ramach projektu "Asystent Seniora".


V. Sprawozdanie finansowe

 

I. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI
1. Projekt: "Rodzina wolna od przemocy" 104.040,00
2. Program: "Kocham, wspieram, wychowuję"               29.782,00
3. Program: "Asystent Seniora"           19.027,00
4. Program: "Pomoc rodzinom"           987,00
5. Koszty działalności (eksploat. lokalu, materiały, usługi, itp.)   4.621,00
Razem: 158.457,00
   
II. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI
1. Miasto Stołeczne Warszawa 90.000,00
2. Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej 27.982,00
3. Mazowiecki Urząd Wojewódzki 15.000,00
4. Darowizny 11.571,00
5. Pozostałe przychody statutowe 12.420,00
Razem: 156.973,00
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Akceptuję